સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાઓ 2024

સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાઓ 2024, વ્યવસાય જેવા કે કરીયાણાની દુકાન, મેડીકલ સ્ટોર, રેડીમેડ ગારમેન્ટ સ્ટોર, બુક સ્ટૉર વગેરે કોઈપણ સ્વરોજગાર વ્યવસાય માટે રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ સુધી અથવા ખરેખર થનાર ખર્ચ એ બે પૈકી જે ઓછું હોય તે લોન પેટે નિગમ તરફથી આપવામાં આવશે. ઉપરોકત યોજના માટે લોન વાર્ષિક ૫ ટકાના સાદા વ્યાજે મળવાપાત્ર થશે.

સ્વરોજગારી હેઠળ વ્યક્તિગત ધિરાણ

કોર્પોરેશન દ્વારા ફક્ત સહકારી મંડળીના આદિવાસી સભ્યો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ધિરાણ

કોર્પોરેશન સરકારશ્રીએ મંજૂરી આપી છે કે રાજકોટ ખાતા નંબર ૧૦૯૫-૧૭૦૨-૭૭-૭૭ તા. ૫-૯-૯૭માં વ્યક્તિગત ધિરાણ માટે લાોન પૂર્ણ પાડવામાં આવે છે.

સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાઓ 2024

આજે આપડે ગુજરાત સરકાર ની સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના ની વાત કરવાના છીએ.  સ્વરોજગારી હેઠળ વ્યક્તિગત ધિરાણ તમે વિવિધ કામો માટે લઈ શકાય જેની આ પોસ્ટ માં વાત કરીશું.

યોજના નું નામસ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના
સહાયઆ યોજના માં 3 પ્રકાર ના રોજગાર ચાલુ કરવા માટે લોન આપવામાં આવે છે.
રાજ્યગુજરાત
ઉદ્દેશબિનઅનામત વર્ગ ના લોકો રોજગારી મેળવી શકે અને આગળ આવી શકે.
લાભાર્થીબિનઅનામત વર્ગ ના ગુજરાત રાજ્ય ના લોકો
અરજી નો પ્રકારઓનલાઈન
સંપર્કHelpline Number: 079-23258688/23258684
સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાઓ 2024

આ યોજના ગુજરાત સરકારનાં સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૭/૫૬૮૪૫૧/અ,  તા:૩૦/૯/૨૦૧૭ના મુજબ  ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કરવામાં આવી છે. જેમાં બિનઅનામત વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓના શૈક્ષણિક અને આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાંક ઈબીસી/૧૦૨૦૧૮/૮૧૪/અ.૧, તા:૧૫/૮/૨૦૧૮ના મુજબ સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજનામાં બિનઅનામત વર્ગના વ્યક્તિઓ જે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હોય તેવા અરજદારો માટે યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ  છે.

સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના ગુજરાત 2024: વિગતવાર માહિતી

રાજ્ય સરકાર દ્વારા બિન-અનામત વર્ગના લોકોને સ્વરોજગારી મેળવવામાં મદદ કરવા માટે શરૂ કરાયેલ સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના 2024 ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ યોજના છે. આ યોજનાનો અમલ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. યોજના હેઠળ, 3 પ્રકારની સ્વરોજગારી માટે લોન ઉપલબ્ધ છે.

લોનના પ્રકારો:

 1. ઉત્પાદન ક્ષેત્ર: આ ક્ષેત્રમાં, ખેડૂતો, artisans અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગોને લોન મળી શકે છે.
 2. સેવા ક્ષેત્ર: આ ક્ષેત્રમાં, નાના વેપારીઓ, ફેરિયાઓ, ટેક્સી ડ્રાઇવરો અને અન્ય સેવાઓ પૂરી પાડનારા લોકોને લોન મળી શકે છે.
 3. વ્યાપાર ક્ષેત્ર: આ ક્ષેત્રમાં, નાના દુકાનદારો, ધંધાદારીઓ અને રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકોને લોન મળી શકે છે.

લોનની રકમ:

લોનની રકમ યોજનાના પ્રકાર અને અરજદારના પ્રોજેક્ટના આધારે બદલાય છે. ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે, મહત્તમ લોન રકમ ₹1 લાખ છે, જ્યારે સેવા અને વ્યાપાર ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ લોન રકમ ₹2 લાખ છે.

લાભાર્થી:

આ યોજનાનો લાભ ગુજરાતના કાયમી રહેવાસી અને જેમની વાર્ષિક આવક ₹3 લાખથી ઓછી હોય તેવા બિન-અનામત વર્ગના લોકો લઈ શકે છે.

અરજી પ્રક્રિયા:

અરજી ફॉर्મ ઑનલાઇન અને ઑફલાઇન મેળવી શકાય છે. ઑનલાઇન અરજી માટે, અરજદારોએ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની https://sje.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની રહેશે. ઑફલાઇન અરજી ફॉर्મ વિભાગના કાર્યાલયમાંથી મેળવી શકાય છે.

સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના ગુજરાત 2024

મહત્વના જરૂરી આધારો

 • ઉંમરનો પુરવો
  શૈક્ષણિક લાયકાત
 • આધારકાર્ડ
 • અરજદારનુ નામ હોય તેવુ રેશનકાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • બિન અનામત વર્ગનુ પ્રમાણપત્ર
 • કુટુંબની આવકનો દાખલો
 • ધંધાના સ્થળનો આધાર
 • આઈ.ટી.રીટર્ન, (તમામ- PAGE) ફોર્મ-૧૬
 • ધંધાના અનુભવનો આધાર
 • અરજદારના બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ ( આઈ.એફ.સી કોડ સહિત)
 • પિતા/વાલીની મિલ્કત બોજો/મોર્ગેજ કરવાનું સંમતિપત્ર ( પરિશિષ્ટ-૩)


મહત્વની તારીખો:

 • અરજી ખુલવાની તારીખ: 1 એપ્રિલ 2024
 • અરજી બંધ થવાની તારીખ: 08/08/2025
Rate it post