સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાઓ 2024

સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાઓ 2024, વ્યવસાય જેવા કે કરીયાણાની દુકાન, મેડીકલ સ્ટોર, રેડીમેડ ગારમેન્ટ સ્ટોર, બુક સ્ટૉર વગેરે કોઈપણ સ્વરોજગાર વ્યવસાય માટે …

Read More